PHÂN BIỆT NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT VÀ NHÀ NƯỚC LIÊN BANG

//PHÂN BIỆT NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT VÀ NHÀ NƯỚC LIÊN BANG

Phân biệt 2 loại hình nhà nước

Đọc thêm: ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ LUẬT

–       Nhà nước đơn nhất là nhà nước, trong đó lãnh thổ quốc gia được phân bố thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ; có một Chính phủ; một Hiến pháp; một hệ thống pháp luật; một quốc tịch; một quy chế công dân; có hệ thống các cơ quan chính quyền thống nhất từ trung ương đến địa phương.

–      Nhà nước liên bang là nhà nước được thành lập bởi sự liên kết, hợp nhất hai hay nhiều nhà nước thành viên. Nhà nước liên bang có chủ quyền chung nhưng mỗi nhà nước thành viên có chủ quyền riêng. Tuy vậy, các thành viên liên bang bị hạn chế một số chủ quyền nhất định.

ĐIỂM GIỐNG NHAU

Điểm giống nhau giữa 2 hình thức nhà nước

Điểm giống nhau giữa 2 hình thức nhà nước

  • Cấu trúc đơn nhất và cấu trúc liên bang đều xác lập ở nhà nước có chủ quyền quốc gia, tức quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế.
  • Cả hai đều có một hệ thống cơ quan nhà nước và một hệ thống pháp luật áp dụng chung trên toàn bộ lãnh thổ.
  • Công dân ở mỗi cấu trúc nhà nước đều có quốc tịch chung của nhà nước đó.

ĐIỂM KHÁC NHAU

Sự khác nhau giữa 2 hình thức nhà nước

Sự khác nhau giữa 2 hình thức nhà nước

  • Thứ nhất, nhà nước đơn nhất chỉ gồm một nước duy nhất so với nhà nước liên bang là sự liên hợp của hai hay nhiều nhà nước thành viên lại với nhau..
  • Thứ hai, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ về mặt chủ quyền của nhà nước đơn nhất không bị chia cắt bởi các đơn vị hành chính để quản lý, trong khi sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ về mặt chủ quyền của nhà nước liên bang bị chia cắt bởi các nước hay các bang thành viên.
  • Thứ ba, công dân của nhà nước đơn nhất có quốc tịch chung thống nhất còn công dân của nhà nước liên bang ngoài quốc tịch chung của nhà nước liên bang còn có thêm quốc tịch riêng của từng nhà nước thành viên hoặc từng bang.
  • Ngoài ra, cấu trúc liên bang thường được thiết lập tại một quốc gia đa sắc tộc hoặc có lãnh thổ rộng lớn hoặc trong trường hợp cần thiết. Các liên bang thường được thành lập trên cơ sở một một hiệp ước giữa các thành viên có chủ quyền.

Đọc thêm: TẠI SAO AI CŨNG NÊN BIẾT MỘT CHÚT LUẬT

Nguồn: hocluat.vn

2019-05-15T14:42:52+00:00